Contact
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleidingen categorie A-AM & B en de daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing bij het volgen van een rijopleiding bij Verkeersschool Startpunt. Hierna te noemen ‘de rijschool’.
1.2 Onder ”leerling” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding bij Verkeersschool Startpunt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Verkeersschool Startpunt gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
2.2. Inschrijving van de deelnemer voor een opleiding kan tevens geschieden aan de hand van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
2.3. Bij het ontbreken van een aanbieding en/of aanmeldingsformulier, komt de overeenkomst tot stand zodra uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Verkeersschool Startpunt haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
3.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door een der partijen niet kunnen worden nagekomen, zullen partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden heeft Verkeersschool Startpunt in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde diensten en/of zaken.

Artikel 4 Verplichtingen rijschool
4.1 Rijinstructie wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
4.2 De cursist krijgt altijd les van dezelfde instructeur.
4.3 De tijdsduur van de te geven rijles wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
4.4 De leerling rijdt in beginsel altijd in dezelfde auto, tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is.
4.5 De leerling tijdens het examen over hetzelfde voertuig beschikt als waarin hij rijles heeft gehad, dan wel over tenminste een voertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
4.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
4.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 5 Verplichtingen leerling
5.1 Om deel te nemen aan de rijlessen, dient de leerling tenminste 16,5 jaar te zijn. Voorts dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben
5.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd te zijn en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets, te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. De tijd dat de leerling te laat is, gaat van zijn/haar eigen lestijd af. Indien de leerling niet binnen 15 minuten
vanaf het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats is, heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
5.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verplaatsen, mits de leerling dit 48 uur, uiterlijk 24 uur van tevoren meldt. Indien de leerling te laat afzegt, heeft de rijschool het recht om het gehele bedrag van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
5.4 Indien er sprake is van overmacht zoals bedoeld in de zin van artikel 6:75 BW, wordt een te laat afgezegde rijles niet bij de leerling in rekening gebracht. Hierbij moet men denken aan een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis of het overlijden of begrafenis van een familielid tot en met de tweede graad, op de dag van de rijles. Er is geen sprake van overmacht bij zaken die de leerling van tevoren vergeet door te geven zoals opname, vakantie enzovoort.
5.5 De leerling dient aan de rijschool, naar waarheid, alle noodzakelijke informatie ten aanzien van haar of zijn medische, psychische toestand, medicijnen, alcohol en/of drugsgebruik, te verstrekken.
5.6 De leerling wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan zo spoedig mogelijk melding moet maken.

Artikel 6 Prijzen en tarieven
6.1 De in de aanbiedingen, tarieflijsten e.d. vermelde prijzen en/of eventuele kosten zoals examengeld, dienstverlening, administratiekosten en de eventueel in samenhang met de opleiding te maken reis- en verblijfskosten e.d. zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Verkeersschool Startpunt (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, prijs- en/of tariefwijzigingen bij de door
Verkeersschool Startpunt ingeschakelde derden of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, brandstoffen e.d., is Verkeersschool Startpunt gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
6.3 Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- en/of tariefwijziging aan
Verkeersschool Startpunt heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Verkeersschool Startpunt ervan uitgaan dat de consument met de prijs- en/of tariefwijziging heeft ingestemd.
6.4 Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 3 maanden zoals beschreven bij punt 5.3 is Verkeersschool Startpunt gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Betaling
7.1 Verkeersschool Startpunt is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
7.2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt zowel voor losse lessen alsook voor lespakketten.
7.3 Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Verkeersschool Startpunt niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling van rechtswege in verzuim. Verkeersschool Startpunt is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hier omschreven is voldaan.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Contact Me